Gizlilik Politikası | Klinik Psikolog Burcu KORAY İstanbul Psikolog Psikomood
... ...

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Psikomood Psikoloji olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,Psikomood Eğitim ve Danışmanlık ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine dikkat etmekteyiz.. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile Psikomood Eğitim ve Danışmanlık olarak “VeriSorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Psikomood Eğitim ve Danışmanlık  birimi ve ofisi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1.2) ve (1.3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, Psikomood Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda Psikomood Eğitim ve Danışmanlık  ,ofisini ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, personel, hissedar sıfatıyla ilişkisi bulunan kişilerin kişisel verileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6352 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında toplanır. Psikomood Eğitim ve Danışmanlı, personeline ve hizmet alınan üçüncü kişilere operasyonel süreçlerini yürütürken işlediği kişisel verilerde, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun hareket eder. Psikomood Eğitim ve Danışmanlık , hasta ve danışanlarına hizmet edebilme süreçlerini devam ettirebilmek için işlediği kişisel veriler, 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği kapsamında toplanır. Psikomood Eğitim ve Danışmanlık , kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusundakişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Süre nin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşlemekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler Veri sorumlusu olarak hasta ve danışanlarımızın, süreçler dahilinde operasyonel gereklilikler kapsamında kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği,lokasyon, finans, görsel ve işitsel bilgi gibi kişisel verileri ile sağlık bilgisi ve cinsel hayat bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verilerinizi,Psikomood Eğitim ve Danışmanlık  tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kapsamda işlemekteyiz: irket içerisinde güvenliğin sağlanması kapsamında Şirket binasında ortak alanlarının kamera ile izlenmesi sureti ile güvenliğin kontrolü yapılması, Kamu sağlığının korunması,danışmanlık  ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlar, adli makamlar ile talep edilenbilgilerin paylaşılması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, faaliyetlerim mevzuata uygunyürütülmesi,  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallar aracılığı ile randevu hakkında bilgilendirilme yapılması, Hasta ve danışan hizmetleri, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimlik teyit işlemlerinin yapılması  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Klinik yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,  Kalite, hasta ve danışan hizmetlerini geliştirmek amacıyla analiz yapılması,  İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi,  Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi  Hasta ve Danışan Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması  Klinik, Klinik Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,  Hasta ve danışan memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Yönetimi ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından hasta ve danışanlara verilmiş olan/verilecek hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikâyetlere cevap verilebilmesi, Mevzuat sınırları içerisinde tanı ve tedaviye dönük araştırma ve cihaz temini yapılması, lgili programlar üzerinden görüntülü olarak online danışmanlık hizmetleri verilmesi, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; bu metnin (1.2) maddesinde belirtilen amaçlarla, iş ortaklarına, hizmet alınan 3. Kişilere veya kurumlara ( Eğitim ve Danışman, Avukatlık, şirketlere vb. ), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Tıbbi teşhis ve tedavi için Psikomood Eğitim ve Danışmanlık  olarak iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, tıbbi cihaz hizmeti sunan kurumlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak, haklarına ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Psikomood Eğitim ve Danışmanlık   iletmeniz durumunda Kurumumuz , talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde,Psikomood Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyl ekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘ TEŞVİKİYE MAH.VALİKONAĞI CAD 52/13 K7 ŞİŞLİ/İSTANBUL-NİŞANTAŞI adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@psikomood.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketimiz tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafındanyapılması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişiye noterden düzenlenerek verilmiş özel vekâletname bulunması gereklidir.Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarakPsikomood Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvurutarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Psikomood Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Veri Sorumlusu Telefon Numarası: 0538 5445154

Veri Sorumlusu Elektronik Posta Adresi: info@psikomood.com.tr

Veri Sorumlusu İnternet Adresi: www.psikomood.com.tr

Veri Sorumlusu Posta Adresi: Teşvikiye Mah. Valikonağı Cad. 52/13 K7D13

function custom_disable_right_click() { if (is_single()) { // Sadece yazı (post) sayfalarında etkinleştir ?>